top of page
כ2ניסה לגלריה.jpg

מדיניות ביטולים

מקדמה:
מקדמה על סך 10% הנגבית בעת ההזמנה, תוחזר רק במקרה של ביטול בטווח של 3 ימים ממועד ההזמנה. לאחר מכן, לא תוחזר מקדמה.

 

דמי ביטול כללים:
עונה רגילה
עד 14 ימים טרם מועד ההגעה- ללא חיוב
14 עד 7 ימים –חיוב של 50% מערך ההזמנה

 

עונת השיא – יולי, אוגוסט, חגים יהודיים ופסטיבלים בגליל
עד 21 ימים טרם מועד ההגעה- ללא חיוב
21 עד 7 ימים  –חיוב של 50% מערך ההזמנה

דמי ביטול ברגע האחרון: (שבעה ימים או פחות לפני הגעה)
יש לחייב 100% מערך ההזמנה כולה
 

**ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או בכל יום מנוחה אחר בישראל, ייחשב (למרות קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.
 

"עסקה ברגע האחרון" - על אף תנאי הביטול הרשומים לעיל, ביטול עסקה שהוזמנה 7 ימים או פחות ממועד ההגעה יגרור 100% דמי ביטול.
 

במקרה של אי הגעה או אי עמידה בתנאי ההסכם במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.(למעט חיובי נזקים)

שימוש במתקני המקום

*המזמין יהיה אחראי לכל נזק ותקלה, שייגרם למתחם ו/או למתקני המקום. 
 

מס' האשראי שנמסר לבעלי המתחם ישמש לחיוב נזקים ותקלות שיגרמו ע"י הנופשים בזמן האירוח.


המוזיקה יכולה להיות רק בתוך המתחם במערכת הקיימת, אין להכניס מערכת שמע - אורח שיכניס מערכת שמע למתחם ייקנס ב1500 ש"ח. המתחם נמצא בשכונת מגורים אנא מכם לשמור על השקט!!! 
 

כל אדם נוסף שמגיע למתחם מעבר לכמות האנשים שכתוב בהזמנה יחויב ב250 ש"ח לכל לילה.


בריכת השחיה: 
1.  עבור ילדים - הכניסה לבריכת השחייה הינה באחריות ההורים בלבד!!!. 

2.  אין להכניס למקום אנשים נוספים ללא אישור מבעל המתחם.

3 .אחריות השימוש בבריכה הינה על בעל כרטיס האשראי והחתום על טופס הזמנה זה. 

4. בעל כרטיס האשראי יקבל הסבר מבעלי המקום על כללי ההתנהגות בבריכה ושימוש במתקנים נלווים ויקבל על עצמו אחריות מלאה על השימוש בבריכה ובמתקנים הנלווים. 

5. השימוש בבריכה ובמתקנים הנלווים הינו באחריות המתרחצים בלבד; אין מציל והאורחים מתחייבים להישמע לתדרוך והוראות בעלי מתחם האירוח

bottom of page